چارت سازمانی

مشاهده چارت سازمانی در ابعاد استاندارد 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نمودار میزان تحصیلات اعضای شرکت


%15 دیپلم
%5 کاردانی
%66 کارشناسی
%15 کارشناسی ارشد و بالاتر